Skatteregler för företag

Sjukvård till företag är förebyggande, reaktiv och rehabiliterande. Reaktiv sjukvård (behandling av sjukdom) anses sedan 1 juli 2018 till övervägande del vara en privat levnadsomkostnad som ska förmånsbeskattas medan förebyggande och rehabiliterande sjukvård till övervägande del ska anses ingå i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och företagshälsovård när den har en direkt anknytning till arbetet.

Gränsdragningsproblematiken mellan förmånsbeskattad sjukvård och sjukvård som ingår i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och företagshälsovård har varit betydande. Skatteverket och branschorganisation Svensk Försäkring har därvid enats om en schablonmässig bedömning där 60% av premien för en sjukvårdsförsäkring ska förmånsbeskattas och 40% ska undantas i normalfallet.

Skatteverket konstaterar också att det saknar betydelse för bedömningen vem som utför sjukvården. Det behöver alltså inte vara företagets ordinarie leverantör av företagshälsovård för att den del som anses ingå i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och företagshälsovård ska anses vara undantagen från förmånsbeskattning. Det behöver inte heller vara en premie till ett försäkringsbolag. Det är endast innehållet i tjänsten som är avgörande.

Bergus Medical AB anser att fördelningen 60/40 är rimlig för företagets abonnemang men vill samtidigt vara tydlig med att fördelningen alltid avgörs slutligen av Skattemyndigheten vilket för övrigt gäller premier för samtliga sjukvårdsförsäkringar. Det som står klart är att hela kostnaden som företaget ska betala är avdragsgill och att arbetsgivaravgift ska erläggas på den del som är förmånsskattepliktig.

Vid fördelning enligt Skatteverkets schablon kostar 450 kr i erlagd premie 135 kr för den anställde vid 50% marginalskatt och 81 kr vid 30% marginalskatt. Kostnaden för företaget blir 535 kr där 85 kr är tillkommande arbetsgivaravgift. Hela kostnaden för företaget är avdragsgill.